Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant 2013

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

diumenge 19 de gener de 2014, per  La Costera

7 de gener

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 3/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es crea la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana.

21 de gener

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 14/2013, de 18 de gener, del Consell, de modificació del Decret 213/2009, de 20 de novembre, pel qual s’aproven mesures per al control d’espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 1/2013, de 14 de gener, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aproven les bases reguladores d’un règim de primes per a la posada en valor de la biomassa forestal en terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

14 de febrer

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 33/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es modifica l’Acord de 17 de març de 2005, del Consell, pel qual es va declarar Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Els Arcs, en el terme municipal de Castell de Castells, se n’amplia l’àmbit territorial i se n’aprova conjuntament el pla especial de protecció.

20 de febrer

CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ORDE 2/2013, de 29 de gener, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Publica, per la qual es modifica l’Orde 12/2012, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Publica, per la qual es regula el cens de titulars de l’explotació d’abocadors públics o privats de la Comunitat Valenciana i s’establixen les declaracions d’alta, modificació i cessament de l’activitat d’abocadors per a la gestió de l’impost sobre eliminació de residus en abocadors.

26 de febrer

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 35/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es regula l’aprofitament sostenible de l’anguila europea (Anguilla anguila) en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

4 de març

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 36/2013, d’1 de març, del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) determinats Llocs d’Importància Comunitària (LIC) constituïts per cavitats subterrànies i s’aprova la Norma de Gestió.

6 de març

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització als efectes de l’Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors.

25 de març

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 39/2013, de 15 de març§, del Consell, pel qual es modifica l’Acord de 5 de novembre de 2004, del Consell, pel qual es va declarar Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat la Murta i la Casella, en el terme municipal d’Alzira, se n’amplia l’àmbit territorial i s’aprova conjuntament la revisió del seu pla especial de protecció.

4 d’abril.

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 5/2013, de 22 de març§, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els perí­odes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca esportiva i d’entreteniment en aigües continentals de la Comunitat Valenciana. [2013/3139] (pdf 737KB)

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 6/2013, de 25 de març§, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d’espècies protegides de flora i fauna.

8 de maig

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

26 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

1 de juliol

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

18 de juliol

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 14/2013, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2013-2014, els perí­odes hàbils i les normes de caça en les zones comunes i s’establixen altres vedes especials en les Àrees privades de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.

2 d’agost

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 15/2013, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

ORDE 16/2013, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es declaren set noves microreserves de flora a la província de València i es modifiquen les ordes de declaració de microreserves de flora de 4 de maig de 1999, 6 de novembre de 2000, 22 d’octubre de 2002 i 24 d’octubre de 2003

2 de setembre

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA

DECRET 114/2013, de 30 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Especial davant el Risc Radiològic de la Comunitat Valenciana

16 de setembre

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA

DECRET 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Pla Territorial d’Emergència de la Comunitat Valenciana.

19 de setembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

CORRECCIÓ“ d’errades de l’Orde 10/2012, de 3 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es declaren dos microreserves de flora a la província d’Alacant.

20 de setembre

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

RESOLUCIÓ“ de 9 d’agost de 2013, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’establixen les zones de veda per a la rossellona i la tellina en Aigües de la Comunitat Valenciana

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

RESOLUCIÓ“ de 9 d’agost de 2013, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’establixen els límits anuals de captura de rossellona i tellina en aigües de la Comunitat Valenciana.

23 de setembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 123/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Reglament dels Òrgans Territorials, d’avaluació Ambiental i Urbaní­stics de la Generalitat, aprovat pel Decret 135/2011, de 30 de setembre, del Consell.

25 de setembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 125/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l’enclavament denominat Nacimiento del Río Tuejar, en el terme municipal de Tuejar.

14 d’octubre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 154/2013, d’11 d’octubre, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Lagunas de Lo Monte, en el terme municipal de Pilar de la Horadada.

5 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 167/2013, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Los Algezares, en el terme municipal d’Aspe.

20 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 19/2013, de 7 de novembre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es declara la microreserva de flora del Barranc de les Penyes en el terme municipal d’Altea.

27 de desembre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’organització de la Generalitat

La única modificació legal de l’any que afecta a lleis es fa aprofitant la llei de mesures fiscals, en mitat dels Nadals, com es fa habitualment... Es modifica la llei de residus, la de caça, la forestal i la d’espais naturals protegits. En esta Ultima fan desaparèixer les zones d’amortiguació d’impactes i zona d’influència socioeconòmica dels parcs. Zones húmides tan sols ho són les que estan catalogades, encara que fiquem en dubte la legalitat d’esta norma per la seua oposició a la llei d’Aigües. Pareix que buscar garantir que les zones húmides que la Generalitat no ha vullgut declarar pugen ser alterades sense problemes.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV d’octubre a desembre de 2012

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles