Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

De gener a juny de 2014

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

dimecres 12 de novembre de 2014, per  La Costera

12 de febrer

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 1/2014, de 5 de ebrero, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es declaren cinc reserves de fauna silvestre a la Comunitat Valenciana

18 de febrero

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 31/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es declara zona especial de conservació el lloc d’importància comunitària Algepsars de Finestrat i s’aprova la seua norma de gestió

20 de març

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 6/2014, de 4 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca esportiva i d’entreteniment en aigües continentals de la Comunitat Valenciana

15 de maig

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 8/2014, de 8 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula l’ús d’herbicides per al control de la vegetació en cunetes, talussos o vores de carreteres, camins, sendes i vies fèrries de la Comunitat Valenciana.

10 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s’aproven mesures per al control d’espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana, i es regulen les condicions de tinença d’espècies animals exòtiques invasores.

12 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 11/2014, de 4 de juny, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el pla de control de les poblacions d’arruí (Ammotragus lervia) a la Comunitat Valenciana.

18 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 12/2014, de 5 de juny, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2014-2015, els períodes hàbils i les normes de caça en les zones comunes, i s’establixen altres regulacions en els vedats de caça i en les zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana

23 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s’aproven mesures per al control d’espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana i es regulen les condicions de tinença d’espècies animals exòtiques invasores.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV durant 2013

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles