Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al Medi Ambient publicades al (...)

De juliol a desembre de 2014

Novetats jurídiques amb incidència al Medi Ambient publicades al DOGV

dimecres 8 d’abril de 2015, per  La Costera

1 de juliol

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 101/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Los Chorradores, al terme municipal de Navarrés.

14 de juliol

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

DECRET 109/2014, d’11 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió de Seguiment del Posttransvasament Xúquer-Vinalopó.

17 de juliol

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.

30 de juliol

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 15/2014, de 14 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les ordes de 4 de maig de 1999, 6 de novembre de 2000, 22 d’octubre de 2002, 24 d’octubre de 2003, 17 de juliol de 2006, 24 de gener de 2011 i 25 de juliol de 2013, de declaració de microreserves de flora en la província de València.

31 de juliol

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana

Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:
A ) La disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio,
sobre Suelo No Urbanizable.
) La Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
c) La Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable.
d) La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
e) La Ley 9/2006, de 5 de diciembre, Reguladora de los Campos de
Golf de la Comunitat Valenciana.
f) La Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de impulso
a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas, excepto la
disposición final primera.
g) El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística,
aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.
H ) El Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, aprobado
por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell.

3 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 25/2014, de 29 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament per al control de les plagues d’insectes perforadors que afecten les pinedes (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus).

10 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 26/2014, de 30 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el document de desplegament de les mesures articulades en el Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

11 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 188/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça a la Comunitat Valenciana i l’habilitació per al control de predadors.

19 de novembre

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 192/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació deu Llocs d’Importància Comunitària coincidents amb espais naturals protegits i s’aproven les normes de gestió per als llocs esmentats i per a deu Zones d’Especial Protecció per a les Aus.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV de gener a juny de 2014

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles