Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant l’any 2015

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOGV

divendres 5 de maig de 2017, per  La Costera

7 d’abril

DECRET 39/2015, de 2 d’abril, del Consell, pel qual es regula la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

8 d’abril

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

DECRET 40/2015, de 2 d’abril, del Consell, d’ampliació dels límits del Parc Natural del Penyal d’Ifac, i de modificació del Decret 1/1987, de 19 de gener, pel qual es declara Parc Natural el Penyal d’Ifac, i del Decret 260/1993, de 30 de desembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Penyal d’Ifac

9 d’abril

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

LLEI 9/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana.

10 d’abril

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el protocol de vigilància i control per a la comprovació del compliment dels requisits d’autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals en instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

20 d’abril

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA - CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 1/2015, de 23 de març, conjunta de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d’ordenació de l’aprofitament ramader extensiu tradicional als parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.

25 de juny

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

ORDE 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2015-2016, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s’establixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.

5 d’agost

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 127/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) Lavajos de Sinarcas, Marjal de Nules i Marjal dels Moros, i s’aproven les normes de gestió per a estos LIC i per a la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Marjal dels Moros.

2 de desembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 216//2015, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Monte Coto-Pinós, en el terme municipal del Pinós.[2015/9780]

11 de desembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 230/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de l’òrgan ambiental de la Generalitat als efectes d’avaluació ambiental estratègica (plans i programes).[2015/9940]

31 de desembre

LLEI 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

modifica:

La Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana

Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Controlambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana

Llei 2/1992, de 26 de març, de la generalitat, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV de juliol a desembre de 2014

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles