Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant l’any 2016

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

dilluns 8 de maig de 2017, per  La Costera

26 de gener

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 5/2016, de 22 de gener, del Consell, pel qual es regula el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient.

22 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana.

23 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 16/2016, de 19 de febrer, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l’enclavament denominat Serra del Puig, en el terme municipal de Vinaròs.

24 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 19/2016, de 19 de febrer, del Consell, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Matamon, al terme municipal de Catadau.

7 de març

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2 de juny

ORDRE 11/2016, de 24 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 15/2013, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

14 de juny

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO LEY 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales. [2016/4420]

28 de juny

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DECRETO 76/2016, de 23 de junio, del Consell, por el que se regula el procedimiento y las condiciones para la concesión de subvenciones en materia de salud pública para la lucha contra el mosquito tigre.

12 de juliol

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DECRETO 85/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se prorroga la validez de los carnés de manipulador de biocidas, niveles básico y cualificado, para realizar tratamientos con biocidas en la Comunitat Valenciana.

15 de julio

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 16/2016, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2016-2017, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana.

2 d’agost

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 20/2016 de 28 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la cual se autoriza, con carácter excepcional, la captura, tenencia y cría de aves fringílidas para la participación en los concursos de canto.

17 d’agost

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 23/2016, de 3 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 7/2015, 27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regulan las ayudas correspondientes a la medida de agricultura ecológica, contenida en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020 y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). [2016/6588]

23 d’agost

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 24/2016, de 3 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 8/2015, 27 de febrero, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regulan las ayudas correspondientes a las medidas de agroambiente y clima, contenida en el programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

29 de setembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 28/2016, de 21 de septiembre, por la cual se modifica la Orden 20/2016, de 28 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la cual se autoriza, con carácter excepcional, la captura, tenencia y cría de aves fringílidas para la participación en los concursos de canto.

5 d’octubre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LEY 7/2016, de 30 de septiembre, de reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

14 d’octubre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2016, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’autoritza l’ús de pardals de l’ordre dels anseriformes com a reclam durant la caça d’aus als municipis de la Comunitat Valenciana inclosos en l’annex II, de l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per a la temporada de caça 2016-2017.

11 de novembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 30/2016, de 31 d’octubre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana.

15 de novembre

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTS

DECRET 164/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural Immaterial les activitats tradicionals de l’Albufera de València: la pesca artesanal i la navegació a vela llatina.

31 de desembre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.[2016/10576]

Modifica LLei de contaminació acústica.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOGV durant l’any 2015

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n'esteu, escriviu a continuació l'identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d' inscriure's.

Connexióinscriure'scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles