Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > La Marina > Una sentència europea impedeix que les línies de ferrocarril travessen (...)

Canfali

Una sentència europea impedeix que les línies de ferrocarril travessen zones protegides com El Montgó

dilluns 15 de gener de 2018, per  AE-Agró

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, dictada al novembre de 2016, va condemnar a Espanya per realitzar unes obres de millora d’una línia ferroviària en territori mediambientalment protegit. Aquesta resolució judicial ha servit de base a Acció Ecologista AGRÓ per oposar-se a l’arribada del Tren de la Costa fins a La Pedrera, on el Pla General Estructural de Dénia preveu ubicar una estació.

14/01/2018.

L’associació diu que en aquest cas s’infringiria el PORN del Montgó, on s’apliquen les mateixes directives sobre aus i hàbitats que al territori que va motivar la sentència. AGRÓ inclou aquests arguments en les al·legacions presentades al document del Pla General i reprodueix una de les consideracions del Tribunal Europeu: "De les actuacions es desprèn que la construcció d’una línia fèrria d’alta velocitat que requereix, en particular, la construcció de vies i d’una plataforma elevada, així com obres de moviment de terres, i que travessa una zona que alberga diverses espècies esmentades a l’annex i de la Directiva sobre les aus, pot provocar pertorbacions significatives i un deteriorament dels hàbitats d’espècies d’aus protegides " . La diferència entre aquest cas i el del Montgó és que ara no es tracta de la millora o ampliació d’una línia ferroviària sinó d’una obra nova. L’al·legant insisteix que l’execució de les obres del Tren de la Costa "causaria un impacte ambiental significatiu i de caràcter irreversible". Per aquest motiu, reclama el canvi d’emplaçament i que es busque una alternativa a nivell comarcal. Proposen dues possibilitats: Ondara o Gata. AGRÓ vol que la futura estació del tren de via ampla siga "accessible per a tota la comarca de la Marina Alta".

Segons recorden els ecologistes, la legislació del PORN del Montgó regula la connexió ecològica i adverteix de l’impacte negatiu que produirien treballs com la implantació de les vies del tren i les rompudes de terrenys. Així mateix, fa referència a les àrees agrícoles que resultarien especialment afectades per l’execució de les obres. Pel que fa a la legislació mediambiental europea, AGRÓ cita les normes de la UE que resultarien infringides en cas d’executar les obres perquè el Tren de la Costa arribe fins a l’estació de La Pedrera. Una d’elles és la directiva sobre les aus, que ha estat modificada en diverses ocasions i de forma substancial. És d’obligat compliment per a tots els estats membres de la Unió Europea. L’article 4 estableix que les espècies amenaces d’extinció, les vunerables a determinades modificacions dels seus hàbitats, i les rares seran objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, per assegurar la seva supervivència i la seva reproducció. A més, tal com indica AGRÓ a les al·legacions, els estats membres han de prendre les mesures adequades per evitar, dins de les zones de protecció, la contaminació o el deteriorament dels hàbitats així com les pertorbacions que afecten les aus. Les mateixes mesures s’han d’adoptar per preservar els hàbitats, aplicant una altra directiva, la 92/43/CEE.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La notícia en Canfali

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?