Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant l’any 2017

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

dimecres 8 d’agost de 2018, per  La Costera

13/02

Presidència de la Generalitat
LLEI 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana

16/02

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
DECRET 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) la Serra de Martés i El Ave, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra de El Boquerón, la Serra d’Énguera i la Serra de Malacara, es modifica l’àmbit territorial de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) denominada la Serra de Martés-la Mola de Cortes, i s’aprova la norma de gestió d’aquestes ZEC i ZEPA, així com de la ZEPA la Serra de Malacara.

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
ORDRE 6/2017, de 14 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra d’Escalona i el seu entorn.

31/03

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
CORRECCIÓ d’errades del Decret 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) la Serra de Martes i l’AVE, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra del Boquerón, la Serra d’Enguera i la Serra de Malacara, es modifica l’àmbit territorial de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) denominada la Serra de Martes-la Mola de Cortes, i s’aprova la norma de gestió d’aquestes ZEC i ZEPA, així com de la ZEPA la Serra de Malacara

07/04

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
DECRET 49/2017, de 31 de març, del Consell, de modificació del Decret 97/2010, d’11 de juny, del Consell, pel qual es regula l’exercici del dret d’accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient.

11/04

Presidència de la Generalitat
LLEI 9/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià.

14/06

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
ORDRE 17/2017, de 5 de juny de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 18/2010, de 26 d’agost, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren sis reserves de fauna a la Comunitat Valenciana.

16/06

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
DECRET 76/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual es regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de recreació en les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana.

21/07

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
ORDEN 18/2017, de 19 de julio, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2017-2018, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. [2017/6743]

(01/09/17)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
ORDEN 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario de la Comunitat Valenciana.

(07/09/18)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
DECRETO 116/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria Alto Turia (ES5232006), Sabinar de Alpuente (ES5233008) y Sierra del Negrete (ES5233009) y se aprueba la norma de gestión de tales Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de Especial Protección para las Aves Alto Turia y Sierra del Negrete

(11/09/18)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
ORDEN 24/2017, de 31 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se declaran 4 microrreservas de flora en la provincia de Alicante.

(07/11/17)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
ORDEN 28/2017, de 11 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de recuperación de las especies de fauna en peligro de extinción aguilucho lagunero, avetoro, cerceta pardilla y escribano palustre.

(30/11/17)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
ORDEN 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF).

30/12/2017

Presidencia de la Generalitat
LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Modifica con carácter puntual las siguientes leyes:

Ley 10/2000, de 12 diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana,
Ley 4/2006, de patrimonio arbóreo de la Comunitat Valenciana
Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra contaminación acústica,
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles