Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant l’any 2018

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

dilluns 17 de juny de 2019, per  La Costera

2 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 1/2018, de 12 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de trufas en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. [2018/902]

13 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 5/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del Parque Natural de L’Albufera. [2018/1228]

20 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris. [2018/1589]

12 de març

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València. [2018/2459]

30 d’abril

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 15/2018, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 2/2011, de 24 de gener, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren sis noves microreserves de flora a la província de València i es modifiquen les ordres de declaració de microreserves de flora de 4 de maig de 1999, 6 de novembre de 2000, 22 d’octubre de 2002 i 24 d’octubre de 2003. [2018/4170]

3 de maig

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 16/2018, de 23 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les ordres de 4 de maig de 1999, i de 6 de novembre de 2000, de declaració de microreserves de flora en la província d’Alacant. [2018/4271]

11 de maig

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

DECRET 58/2018, de 4 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges de la Comunitat Valenciana. [2018/4631]

15 de maig

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

ORDRE 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra seca al nostre territori. [2018/4625]

22 de maig

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 18/2018, de 15 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2018/4975]

4 de juny

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 13/2018, d’1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. [2018/5428]

18 de juny

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s’estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. [2018/5930]

5 de juliol

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 86/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es designen municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. [2018/6601]

6 de juliol

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats. [2018/6623]

26 de juliol

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 22/2018, de 13 de juliol, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el lliurament de plantes amb motiu del Dia de l’Arbre. [2018/7359]

11 se setembre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

DECRETO 129/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat. [2018/8387]

28 de setembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana.

19 d’octubre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LEY 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

23 d’octubre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal.

30 de novembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO 214/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se declara como zona especial de conservación el Lugar de Importancia Comunitaria Serra d’en Galceran (ES5223055) y se aprueba su norma de gestión y de la Zona de Especial Protección para las Aves Planiols-Benasques.

20 de desembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 26/2018, de 27 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se declara la reserva de fauna silvestre Pinos Altos, en el término municipal de Chelva.

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

DECRETO 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València.

24 de desembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

28 de desembre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

Es modifiquen els articles 12.1, lletres a i d, 32.2, 33.2, 48 i 52.3 i la disposició addicional segona de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.

Es modifiquen els articles 1, 12, 13, 14 i 15 i 16 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

Es modifica la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.

Es modifica l’article 15 de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

Es modifica l’annex 1 de Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV durant l’any 2017

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles