Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > AE-Agró > ESTATUTS D’ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ

ESTATUTS D’ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ

dimarts 5 de desembre de 2006, per  AE-Agró

ESTATUTS D’ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

PREÀMBUL:

En 1987 es va fundar Acció Ecologista Agró com a resultat d’un procés de treball conjunt i de convergència d’idees de diverses organitzacions més antigues -Acció Ecologista, Agró i l´Associació Ecologista del Camp de Morvedre- conjuntament amb altres col·lectius i persones del moviment ecologista valencià. S’hi han anat adherint posteriorment altres col·lectius i nombroses persones a títol individual. Aquests antecedents es remunten fins als anys 70, amb les històriques associacions AEORMA i AVIAT, que van confluir en Acció Ecologista.

Els estatuts fundacionals i els actualment vigents, que fins al moment han sigut considerats suficients, necessiten hui una revisió profunda, que incidisca fonamentalment sobre el model d’organització adoptat per l’associació i contribuïsca a l’augment de l’eficàcia de l’acció ecologista i ajude a adaptar el col·lectiu a les circumstàncies de la societat del segle XXI.

L’evolució de la societat aquests últims anys, i la proliferació de les organitzacions no governamentals, està configurant en la societat un nou model de compromís ciutadà que demanda involucrar i fer aportacions actives cap a la solució dels conflictes mediambientals. Acció Ecologista Agró esta obligada a tindre un paper protagonista en la canalització i optimació de les inquietuds de la societat en el treball ecologista, i ha de fomentar amb la seua activitat l’adhesió contínua i el compromís permanent de la població amb el moviment ecologista, contrarestant els efectes alienants que les estratègies neocapitalistes de l’economia de mercat tenen sobre la societat del consum.

Per a la consecució d’aquests objectius l’Assemblea General d’Acció Ecologista Agró ha dotat a l’associació dels Estatuts que a continuació s’arrepleguen, prenent com a punt de partida la realitat territorial del País Valencià i l’aportació de la seua cultura nacional, i establint com a objectiu fonamental la implicació de la societat civil en el compromís ecologista, a partir de la necessitat d’una actuació conjunta, plural, tècnica i professional, per a la defensa del medi ambient.

CAPÍTOL I:
DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL

ARTICLE U. DENOMINACIÓ I RÈGIM LEGAL
ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ és una organització no-governamental (ONG), sense finalitat lucrativa i amb vocació d’utilitat pública.
L’associació té plena personalitat jurídica i consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana.
L’associació es regeix pels principis i disposicions establits en els presents Estatuts, per les normes generals en matèria d’associacions i per aquelles especials que regulen l’activitat ecologista.

ARTICLE DOS. DOMICILI
El domicili social s’estableix a València, a La Casa Verda, al carrer del Portal de Valldigna núm. 15.

ARTICLE TRES. DURACIÓ
ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ es constitueix per temps indefinit.

ARTICLE QUATRE. ÀMBIT TERRITORIAL

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ té el seu àmbit d’activitat principal al País Valencià, sense perjuí que relacions amb tercers o activitats instrumentals per a la consecució dels seus fins es realitzen fora d’este territori.

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ podrà col·laborar, establir relacions o inclús federar-se amb altres associacions o entitats d’àmbit territorial superior o distint, amb els que coincidisca en la finalitat de protecció de la naturalesa i el medi ambient.

CAPÍTOL II
FINS DE L’ASSOCIACIÓ, MEDIS, ACTIVITATS I PRINCIPIS RECTORS DEL SEU FUNCIONAMENT

ARTICLE CINC. FINS

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ és una associació ecologista el fi principal de la qual és la defensa de la naturalesa, la conservació d’un medi ambient adequat per al desenrotllament de la personalitat dels individus i la promoció d’activitats de conservació i recuperació del medi natural. En particular l’associació persegueix els següents fins:

1r) Promoure la reflexió, l’anàlisi i les experiències sobre alternatives ecologistes a l’actual model de producció i organització social.
2n) Realitzar i recolzar l’execució d’estudis sobre el medi ambient i l’avaluació periòdica del seu estat, i el seu impacte sobre el medi natural, la qualitat de vida i la salut de les persones.

3r) Fomentar i realitzar activitats encaminades a informar i sensibilitzar la població sobre la degradació i contaminació de la naturalesa, i sobre les mesures que han d’adoptar-se per a la conservació i recuperació del medi físic, rural i urbà.
4t) La difusió de les idees ecologistes i l’educació de tots els sectors de la població en els comportaments conservacionistes i de defensa del medi natural, amb especial dedicació als joves.
5é) La participació i promoció d’iniciatives, expectatives, campanyes, organismes, litigis, reclamacions, denúncies, i en general en qualsevol activitat pública relacionada amb la defensa del medi ambient, la qualitat de vida i la salut de les persones.

6é) La solidaritat activa amb els pobles del Sud, i la col·laboració i suport als moviments ecopacifistes, juvenils i de defensa dels drets dels sectors marginats de la nostra societat.
7é) La intervenció directa i activa en la resolució de conflictes mediambientals, contribuint al cessament d’accions contràries a la conservació del medi ambient i promovent el restabliment de l’ordre natural alterat.

8é) La contribució al desenvolupament del Fons de Documentació del Medi Ambient.
9é) La realització de totes aquelles activitats tècniques, professionals, educatives, informatives, administratives, financeres, publicitàries, comercials i de gestió que resulten necessàries a aquests fins.
.

ARTICLE CINC B. MITJANS i ACTIVITATS

ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ complirà els seus fins amb els mitjans i activitats següents:

1r) Amb l’aportació personal de serveis per part d’aquells que, posseint les condicions personals i de preparació necessàries, siguen admesos per a aquesta finalitat pels òrgans responsables de l’Associació.

2n) Promovent publicacions com el Butlletí de la Casa Verda i difonent en conferències, col·loquis i altres actes públics de naturalesa semblant, així com en els mitjans de comunicació social, informacions, estudis, enquestes i investigacions sobre temes relacionats amb l’ecologia i la resta de matèries acords amb els fins de l’Associació.

3r) Desenvolupant programes d’educació ambiental, promoció, acció social i animació comunitària, a través de les agrupacions d’activistes i col·laboradors de l’Associació.

4t) Realitzant estudis i plans d’actuació, per si mateixos o en col·laboració amb altres especialistes del mateix camp d’acció.

5è) Realitzant quants actes i actuacions jurídiques resulten necessàries per a la consecució dels fins socials. Amb aquesta finalitat, l’Associació gaudirà de plena autonomia i capacitat jurídica i d’actuació, i podrà adquirir i posseir béns de totes classes. També podrà contraure obligacions per a estos objectius. Els fons de l’Associació han de ser utilitzats única i directament per als objectius definits en estos Estatuts.

6é) Subscrivint Convenis de col·laboració amb quantes persones i institucions, públiques o privades, nacionals o estrangeres actuen en els camps d’actuació de l’associació.

7é) Augmentar la consciència pública i el coneixement dels temes del medi ambient, el desenvolupament, la justícia social i la pau a través dels mitjans de comunicació i de programes educatius.

8é) En general, quants mitjans lícits i legalment permesos s’enquadren en l’esperit d’estos estatuts i fins i tot no estant explícits en els mateixos, constituïsquen la seua base, complement o conseqüència.

ARTICLE SIS. PRINCIPIS RECTORS

Per a l’adequada realització dels objectius ecologistes, l’associació s’inspirarà en els següents principis:

1r) Independència: L’associació manifesta la seua independència total de qualsevol organització social, política o econòmica, així com de tots els òrgans de govern, administració i representació de les nacions, estats, territoris autònoms i ens locals.

2n) Pluralisme: L’associació garanteix la no discriminació per raó ideològica o de filiació política o religiosa, i accepta i vol en el seu si a tot individu que, declarant-se partidari de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat entre tots els humans, professe l’exercici de la tolerància i de la democràcia.

3r) Llibertat: L’associació estableix la lliure adhesió i baixa voluntària de socis, i la igualtat de drets i obligacions entre aquests.

4t) Democràcia: L’associació proclama el seu respecte a les formes democràtiques de funcionament intern i garanteix el dret de tots els socis i sòcies a la participació, opinió i contribució a la formació de les decisions de l’associació.

5t) Recuperació cultural: L’associació se sent vinculada a l’esforç de recuperació i defensa dels senyals d’identitat propis del poble valencià i, en particular, emprarà preferentment el valencià en les seues activitats.

CAPÍTOL III
ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ

Secció primera
De les persones associades

ARTICLE SET. REQUISITS PERSONALS
Poden associar-se a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ totes les persones físiques majors dédat amb capacitat legal d´obrar que tinguen interés a servir els fins del moviment ecologista.

ARTICLE HUIT. PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Perquè es produïsca l’admissió d’una nova sòcia o soci haurà de seguir-se el següent procediment:

a) Caldrà que presente una sol·licitud per escrit dirigida a la Comissió Permanent de l’associació, en la qual declararà les seues dades de filiació personal, la voluntat de pertànyer a l’associació i l’acceptació de les normes de funcionament d’aquesta. En este escrit fixarà la seua contribució personal i econòmica a l’associació dins dels marges que siguen fixats en cada moment per l’Assemblea General.

b) Rebuda aquesta sol·licitud per escrit, la Comissió Permanent l’admetrà sense més tràmit, i li facilitarà informació completa de les activitats de l’associació en eixe moment, i l’invitarà a participar en aquella o aquelles comissions de treball que puguen interessar-li.

ARTICLE NOU. DRETS DE LES PERSONES ASSOCIADES

Les persones associades a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ tenen els següents drets:

a) A participar en l’activitat de l’associació ajustant-se a l’organització establida en els presents estatuts.

b) A participar a la presa de decisions de l’associació ajustant-se a l’organització establida en els presents estatuts.

c) A l’assistència amb veu i vot a les assemblees generals.

d) A fer les propostes que considere oportú sobre activitats presents o futures de l’associació, així com els mètodes de funcionament i organització d’aquesta.

e) A elegir i ser elegit per als càrrecs de l’associació.

f) A rebre informació sobre l’activitat de l’associació i sobre les decisions i gestions realitzades pels seus distints òrgans.

g) A rebre còpia dels estatuts, dels reglaments de règim intern i de les seues successives modificacions.

h) A examinar, en el domicili social, i en el termini que hi haja entre la convocatòria de l’Assemblea i la seua celebració, els documents que vagen a ser sotmesos a aquesta, i en particular els comptes anuals i el pressupost de l’associació.

i) A sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la celebració de l’Assemblea, o verbalment en el transcurs d’aquesta, l’ampliació de tota la informació que considere necessària i en relació als punts continguts en l’ordre del dia.

j) A sol·licitar còpia de l’acta de les assemblees generals i de les reunions de qualsevol dels òrgans de l’associació.

ARTICLE DEU. OBLIGACIONS DE LES PERSONES ASSOCIADES

Les persones associada a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ tenen les següents obligacions:

a) Realitzar les aportacions econòmiques a què s’hagen compromés en la seua sol·licitud d’admissió.

b) Assistir a les reunions dels òrgans de l’associació per als quals se’ls haja elegit.

c) Respectar els acords dels òrgans de l’associació vàlidament adoptats.

d) Guardar secret sobre assumptes i dades de l’associació la difusió de les quals puga perjudicar l’eficàcia de les seues activitats.

e) Abstindre’s de representar l’associació o de fer ús del seu nom mentre no hagen rebut mandat exprés dels òrgans de l’associació.

ARTICLE ONZE. BAIXA EN L’ASSOCIACIÓ

Les persones associades a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ causaran baixa en aquesta en els següents casos:

a) Quan així ho manifesten expressament per escrit dirigit a la Comissió Permanent.

b) Quan incomplisquen l’obligació de contribució econòmica a la qual s’hagen compromés, després de l’acord de la Comissió Permanent, que els serà notificada. Qualsevol persona associada podrà revertir la decisió de baixa per mitjà d’escrit dirigit a la Comissió Permanent en el qual es regularitze la contribució econòmica a l’associació.

c) Quan per raons fundades en l’incompliment reiterat dels presents Estatuts, ho acorde la Comissió Permanent, després d’escoltar la Mesa de País, i en tot cas amb audiencia de l´interessat

Secció Segona
Dels grups comarcals

ARTICLE DOTZE. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ es constitueix com una associació del País Valencià que desenrotlla activitats a través de grups de treball establits en les distintes poblacions del territori valencià.

ARTICLE TRETZE. ELS GRUPS COMARCALS

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ promourà la constitució d’un grup de treball en cada una de les comarques en què es troba dividit el País Valencià.
Per a l’existència d’un grup comarcal serà necessària la concurrència d’almenys deu socis amb residència a la comarca, que expressen a la Comissió Permanent la seua voluntat de constituir-se en grup estable de treball. Excepcionalment, la Comissió Permanent podrà reconéixer la constitució d’un grup comarcal amb un nombre menor de persones associades, després de consultar-ho a la Mesa de País.
El domicili dels grups comarcals serà decidit per l’assemblea de socis i sòcies de cada comarca.

ARTICLE CATORZE. ELS GRUPS LOCALS

Els grups comarcals promouran, amb el suport de la Comissió Permanent, la constitució de grups locals en cada una de les poblacions que integren les comarques del País Valencià.

Per a l’existència d’un grup local serà necessari la concurrència d’almenys tres socis amb residència en la població.

Els grups locals estaran integrats en el grup comarcal a què pertanguen, del qual dependran a tots els efectes administratius i executius.

ARTICLE QUINZE. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS COMARCALS

Els grups comarcals establiran el seu propi model d’organització, i podran elegir una comissió que s’encarregue de la seua gestió.

Com a mínim, l’assemblea de socis i sòcies de cada comarca elegirà entre els seus membres la persona responsable de la Coordinació Comarcal i també qui la suplirà.

En tant que els grups comarcals no aproven les seues pròpies normes de funcionament, els seran d’aplicació les normes establides en els presents Estatuts per a la convocatòria, constitució, formalitats i adopció d’acords dels òrgans col·legiats de l’associació.

Els grups comarcals hauran de presentar anualment a l’Assemblea General Ordinària una memòria de les seues activitats i un pla de treball per al següent exercici.

ARTICLE SETZE. COMPETÈNCIA DELS GRUPS COMARCALS

Els grups comarcals tindran autonomia d’acció en el seu àmbit territorial, tot i que adequaran la seua actuació als presents Estatuts, a les decisions de l’Assemblea General i a les directrius adoptades per la Comissió Permanent o per la Mesa de País, en l’àmbit de les seues respectives competències.

ARTICLE DÈSSET. CONSTITUCIÓ DE GRUPS

La constitució de grups comarcals i locals requerirà acord favorable de la Comissió Permanent, després de la consulta a la Mesa de País.

Secció Tercera
De les comissions sectorials

ARTICLE DÍHUIT. LES COMISSIONS SECTORIALS.

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ desenrotlla la seua activitat especialitzada per mitjà de comissions de treball integrades per persones associades residents al País Valencià, la finalitat de les quals serà el desplegament de l’activitat ecologista en cada un dels sectors que s’especifiquen en els presents estatuts.

Cada comissió sectorial elegirà en el seu si una persona responsable de la Coordinació Sectorial i qui la suplirà.

ARTICLE DÈNOU. SECTORS ESPECÍFICS

Es constituiran les següents comissions:
a) Comissió d’energia.
b) Comissió de residus.
c) Comissió forestal
d) Comissió de territori.
e) Comissió d’educació ambiental.
f) Comissió de vianants.
g) Comissió València en bici.
h) Comissió de dret ambiental.
La Comissió Permanent, després de l’acord de la Mesa de País, podrà aprovar la constitució de noves comissions sectorials.

ARTICLE VINT. COMPETÈNCIA DE LES COMISSIONS SECTORIALS

Les comissions sectorials actuaren amb relació als problemes, conflictes i assumptes que tinguen relació amb el sector d’activitat que tinguen encomanat, i adequaran la seua actuació a les decisions de l’Assemblea General i a les directrius adoptades per la Comissió Permanent o per la Mesa de País, en l’àmbit de les seues respectives competències.

Les comissions sectorials col·laboraran entre si i amb els grups comarcals per a la consecució dels fins de l’associació.

ARTICLE VINT-I-U. ORGANITZACIÓ DE LES COMISSIONS SECTORIALS

Les comissions sectorials hauran d’establir el lloc, la freqüència i l’horari de les seues reunions, amb el fi que siga conegut per tots els membres de l’associació. Preferentment, el lloc de les reunions seran les seus de l’associació.

Les comissions sectorials hauran de presentar anualment a l’Assemblea General Ordinària una memòria de les seues activitats i un pla de treball per al següent exercici.

La inactivitat continuada d’una comissió sectorial podrà donar lloc a la seua dissolució o canvi de contingut, per acord adoptat per la Comissió Permanent, després de la consulta a la Mesa de País.

CAPÍTOL IV
ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

ARTICLE VINT-I-DOS. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ
Són òrgans d’ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ:
a) L’Assemblea General.
b) La Mesa de País.
c) La Comissió Permanent.

Secció Primera
De l’Assemblea General

ARTICLE VINT-I-TRES. ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem i sobirà d’ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ, constituïda per les persones associades degudament reunides, que adopta per majoria acords en qualsevol assumpte de l’associació, que seran obligatoris per a tots els membres de l’associació, inclosos els absents i els dissidents.

ARTICLE VINT-I-QUATRE. COMPETÈNCIA DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea tindrà una competència exclusiva, inderogable i indelegable, per a conéixer dels següents assumptes:

a) Nomenament i revocació dels membres de la Comissió Permanent.

b) Examen o censura de la gestió de la Comissió Permanent, i aprovació dels comptes i pressupostos anuals.

c) Modificació dels Estatuts, en decisió adoptada en Assemblea Extraordinaria convocada a l’efecte.

d) Dissolució i liquidació.

ARTICLE VINT-I-CINC. CLASSES D’ASSEMBLEES GENERALS

Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

És Assemblea General Ordinària, la que ha de reunir-se necessàriament una vegada a l’any, dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici anterior, per a examinar la gestió de la Comissió Permanent i aprovar, en el seu cas, els comptes anuals i els pressupostos de l’exercici següent.

Les altres assemblees generals tindran el caràcter d’extraordinàries i es convocaran per decisió de la Comissió Permanent o a requeriment exprés del menys el 10% d´associats.

ARTICLE VINT-I-SIS. INICIATIVA PER A LA CONVOCATÒRIA

L’Assemblea General serà convocada per la Comissió Permanent a iniciativa pròpia o a petició de la Mesa de País, per acord adoptat per la majoria dels seus membres, amb l’ordre del dia expressat en aqueix acord, més aquells punts que la Comissió Permanent considere oportú afegir.

Quan la Comissió Permanent no convoque en el termini establit l’Assemblea General Ordinària o no atenga la petició de la Mesa de País abans citada, en el termini màxim d’un mes, qualsevol membre de l’associació podrà sol·licitar del jutge que, amb audiència a la Comissió Permanent, convoque l’Assemblea i designe les persones que amb el caràcter de president i secretari hauran de constituir la Mesa i amb l’ordre del dia sol·licitat.

ARTICLE VINT-I-SET. FORMA DE CONVOCATÒRIA

La convocatòria de l’Assemblea General haurà de fer-se per mitjà d’un anunci al domicili de l’associació i al local de cada un dels grups comarcals, així com per carta enviada al domicili de cada persona associada dins dels deu dies anteriors a la seua celebració.

La convocatòria ha d’expressar amb claredat l’ordre del dia, o relació ordenada i numerada dels assumptes a tractar, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

L’ordre del dia serà fixat per la Comissió Permanent, però aquesta quedarà obligada a incloure els temes sol·licitats per acord majoritari de la Mesa de País, o per trenta socis en escrit dirigit a la Comissió Permanent prèviament a la convocatòria o dins dels tres dies següents a la seua publicació. En cas que es modifique l’ordre del dia publicat, la Comissió Permanent haurà de fer públic el nou ordre del dia amb un anunci al domicili de l’associació, amb una antelació mínima de tres dies a la celebració de l’Assemblea.

En l’ordre del dia s’inclourà necessàriament un punt que permeta als socis fer suggeriments i preguntes a la Comissió Permanent.

L’Assemblea podrà celebrar-se en qualsevol lloc del País Valencià.

L’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària inclourà obligatòriament un punt dedicat a l’anàlisi i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i del pressupost de l’exercici següent.

L’Assemblea General, una vegada constituïda, en qualsevol moment podrà acordar la convocatòria d’una altra assemblea per a tractar els assumptes que estime pertinents.

ARTICLE VINT-I-HUIT. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General quedarà favorablement constituïda sempre que hi assistisquen almenys trenta socis en primera convocatoria i qualsevol que siga el nombre dels socis en segona convocatoria.

Podran assistir a l’Assemblea totes les persones que siguen sòcies en el moment de la convocatòria.

La mesa de l’Assemblea estarà formada per les persones que exercisquen la presidència i la secretaria de la Comissió Permanent. La mesa de l’Assemblea formara al principi de la reunió la llista de socis assistents.

La persona que exercisca la presidència dirigirà les deliberacions i farà respectar l’ordre del dia i el de les intervencions sol·licitades. Podrà decidir sobre l’admissió de l’assistència de persones no sòcies quan ho considere convenient per a l’associació, excepte quan l’Assemblea haja d’elegir càrrecs o ho rebutge per acord majoritari; i podrà excloure de la sessió els assistents que facen obstrucció o falten al respecte a l’Assemblea o a algun dels assistents.

ARTICLE VINT-I-NOU. ADOPCIÓ D’ACORDS

Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste en l’ordre del dia de la convocatòria, excepte:

a) La convocatòria d’una nova Assemblea General o la pròrroga de la que s’està celebrant.

b) La realització de verificació de comptes extraordinaris.

c) La revocació dels membres de la Comissió Permanent.

La persona que exercisca la presidència donarà per suficientment debatut cada assumpte de l’ordre del dia i, quan no hi haja assentiment unànime a la proposta d’acord feta per la mesa o sempre que algun soci o sòcia ho sol·licite, sotmetrà el tema a votació en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació podrà realitzar-se a mà alçada, per mitjà de manifestació verbal del vot o per mitjà de butlletes, i serà secreta sempre que ho sol·liciten el 20% dels socis assistents o afecte la revocació de membres de la Comissió Permanent.

Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels membres de l’associació presents en l’Assemblea, excepte que aquests Estatuts establisquen majories reforçades que no podran sobrepassar els dos terços dels socis presents. Queden exceptuats els casos d’elecció de càrrecs, en els quals podrà resultar elegit el candidat que obtinga majoria relativa o major quantitat de vots.

En tot cas, exigiran la majoria de dos terços dels socis presents però sempre que aquests siguen al menys 30, els següents acords:

a) Modificació d’Estatuts.
b) Revocació dels membres de la Comissió Permanent.
c) Dissolució de l’associació.
Els suggeriments i les preguntes que facen els membres de l’associació presents en l’Assemblea General es faran constar en l’Acta.
La Comissió Permanent prendrà nota de les primeres i respondrà les preguntes en l’acte o per escrit en el termini màxim de dos mesos a qui les formule.

ARTICLE TRENTA. EXERCICI DEL DRET DE VOT

Cada persona associada té dret a un vot que només podrà emetre directament en Assemblea.

ARTICLE TRENTA-UN. ACTA DE L’ASSEMBLEA

L’acta de l’Assemblea, firmada per les persones que ocupen la presidència i la secretaria, anirà encapçalada per l’anunci de la convocatòria; un resum de les deliberacions sobre cada assumpte; les intervencions que les persones interessades hagen sol·licitat que consten en acta i, finalment, els acords presos, indicant amb tota claredat els termes de la votació i els resultats de cada una d’aquestes.

L’acta de l’Assemblea General haurà de ser aprovada com a últim punt de l’Ordre del Dia, excepte que siga ajornada a petició de la mesa. En aquest cas l’aprovació correspondrà, dins del termini de quinze dies, a la persona que ocupe la presidència i dos socis designats per majoria entre els assistents.

Secció Segona
De la Mesa de País

ARTICLE TRENTA-DOS. MESA DE PAÍS
La Mesa de País és l’òrgan permanent de deliberació de l’associació, i estarà composta per totes les persones que coordinen els grups comarcals, totes les persones que coordinen les comissions sectorials i tots els membres de la Comissió Permanent.

La Mesa de País actuarà com a fòrum d’intercanvi d’informació i opinió entre els grups comarcals, les comissions sectorials i la Comissió Permanent.

ARTICLE TRENTA-TRES. COMPETÈNCIA DE LA MESA DE PAÍS
La Mesa de País tindrà competència per a conéixer els següents assumptes:

a) Planificació i coordinació de l’activitat general dels grups comarcals i les comissions sectorials.
b) Preparació de campanyes.
c) Col·laboració en l’execució de les decisions adoptades per la Comissió Permanent.
d) Emissió d’opinió sobre tots aquells assumptes o conflictes que li siguen sotmesos per la Comissió Permanent.

ARTICLE TRENTA-QUATRE. INICIATIVA PER A LA CONVOCATÒRIA
La Mesa de País es reunirà com a mínim cada tres mesos, convocada per la Comissió Permanent a iniciativa pròpia o a petició d’almenys sis persones que coordinen comissions comarcals o sectorials.

La convocatòria de la Mesa de País es farà personalment a cada responsable de coordinació dels grups comarcals i de les comissins sectorials, sense subjecció a formalitat especifica, i amb un anunci publicat al domicili de l’associació.

L’ordre del dia de la Mesa de País serà fixat per la Comissió Permanent, però aquesta quedarà obligada a incloure els temes sol·licitats per qualsevol dels coordinadors o les persones que els suplisquen.

Les reunions de la Mesa de País podran celebrar-se en qualsevol lloc del País Valencià.

ARTICLE TRENTA-CINC. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE PAÍS
La Mesa de País quedarà constituïda sempre que hi assistisquen almenys una quarta part dels seus membres.

La persona que ocupe la presidència d la Comissió Permanent dirigirà les deliberacions i farà respectar l’ordre del dia i les intervencions sol·licitades. Podrà decidir sobre l’admissió de l’assistència de persones que no pertanguen a la Mesa de País quan ho considere convenient per a l’associació i podrà excloure de la sessió els assistents que facen obstrucció o falten al respecte a la Mesa de País o a algun dels assistents.

ARTICLE TRENTA-SIS. ADOPCIÓ D’ACORDS
Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste en l’Ordre del Dia de la convocatòria.

La persona que presidisca la Comisió Permanent donarà per suficientment debatut cada assumpte de l’Ordre del Dia i, quan no hi haja assentiment unànime a la proposta d’acord que es trobe formulada o sempre que algun responsable de coordinació ho sol·licite, sotmetrà el tema a votació en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació podrà realitzar-se a mà alçada, per mitjà de manifestació verbal del vot o per mitjà de butlletes, però serà secreta sempre que ho sol·liciten el 20% dels assistents.

Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels presents.

Cada persona responsable de coordinació té dret a veu i a un vot que podrà emetre directament a la Mesa de País per ella mateixa o per qui la suplirà.

El resultat de les deliberacions es farà constar en un acta, redactada per la persona que ocupe la secretaria de la Comissió Permanent, que serà firmada per les persones que ocupen la presidència, la secretaria i dos assistents a la reunió.

Secció Tercera
De la Comissió Permanent

ARTICLE TRENTA-SET. COMISSIÓ PERMANENT
La Comissió Permanent és l’únic òrgan de govern, representació i gestió de l’associació.
A títol enunciatiu i no limitador, la Comissió Permanent té encomanades les següents competències:
a) És responsable de l’estratègia de l’associació i adopta totes les decisions executives relatives a les activitats ecologistes.
b) S’encarrega de l’administració de les finances, de la gestió de projectes i de la coordinació del treball realitzat per les sòcies i els socis a través de les comissions sectorials i comarcals.

c) És responsable de la difusió entre tots els membres de l’associació dels resultats de l’activitat d’aquesta, de les accions en curs i de les preses de postura decidides en l’exercici de les seues funcions.
d) Per mitjà de la persona que la presideix representa legalment l’associació en totes les actuacions front a tercers, tant judicials com extrajudicials, incloent les que exigeixen decisió o autorització de l’Assemblea General.

e) S’encarrega de la resolució dels conflictes plantejats entre els socis, els grups comarcals, els grups locals i les comissions sectorials.
f) És l’òrgan competent per a adoptar l’acord d’interposició d’accions judicials.

ARTICLE TRENTA-HUIT. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
La Comissió Permanent es compon de nou membres que seran elegits per l’Assemblea General entre les persones asociadse que siguen mayors d’edat, que estiguen en plè ùs dels seus drets civils i que no estiguen sotmesos a causes majors de incompatibilitat i que hi siguen presents.

El procediment per a l’elecció dels membres de la Comissió Permanent serà el següent:

a) En primer lloc, la Mesa de l’Assemblea General formarà una llista amb les persones que voluntàriament es presenten com a candidates a la Comissió Permanent, la qual serà llegida públicament davant de l’Assemblea.

b) Cada soci emetrà el seu vot en una papereta en què designarà els seus candidats per a la Comissió Permanent, resultaran elegits els candidats que obtinguen major nombre de vots.

c) Una vegada designats els membres de la Comissió Permanent, en el cas de renovació parcial que incloga l’elecció del president, l’Assemblea procedirà, en una segona votació, a elegir d’entre aquests, la persona que ocuparà la presidència. Per a això, cada soci emetrà el seu vot en una butlleta en què designarà el seu candidat, i resultarà elegida la persona que tinga major nombre de vots.

Els membres designats manifestaran davant de l’Assemblea General, i així es farà constar en l’Acta de la sessió, la seua acceptació del càrrec per al que resultaren elegits.

En tots els casos de cessament individual de membres de la Comissió Permanent, la següent Assemblea General que se realitze elegirà la persona que el substituïsca. Aquest càrrec tindrà una duració igual al temps que reste fins a la finalització del mandat de la persona substituïda.

En cas de cessament de membres de la Comissió Permanent en un nombre igual o superior a la meitat dels que la formen, l’Assemblea General s’haurà de reunir amb caràcter extraordinari i en un termini màxim de dos mesos, per a procedir a la renovació parcial de la Comissió Permanent.

ARTICLE TRENTA-NOU. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Després de la designació de la Comissió Permanent i de la persona que n’ocuparà la presidència, en la primera reunió que celebre aquesta es distribuirà entre les persones que ocupen les vocalies les responsabilitats següents: Secretaria, Tresoreria, Coordinació de Grups Comarcals, Coordinació de Comissions Sectorials, Coordinació del Butlletí Informatiu, Coordinació de Mitjans de Comunicació, Coordinació de l’Activitat Institucional i Coordinació d’Educació Ambiental.

La Comissió Permanent haurà de reunir-se almenys una vegada a la setmana i sempre que la convoque el seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels seus membres.

La Comissió Permanent s’entén constituïda amb la presència del menys tres dels seus membres.

Els acords de la Comissió Permanent s’adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels seus membres presents. En el cas que es produïsca empat en tres votacions consecutives, decidirà el vot de qualitat del president.

Dels acords de la Comissió Permanent alçarà acta el secretari que firmara, amb este, el president. Correspon al President i al Secretari la facultat de certificaciò sobre els acords adoptats tant a les assemblees com a les reunions de la Comissiò Permanent.

Secció Quarta
Disposicions comunes

ARTICLE QUARANTA. DURACIÓ DELS CÀRRECS

Els càrrecs de coordinador, membre de la Comissió Permanent i president tindran una duració màxima de dos anys.

Els membres de la Comissió Permanent es renovaran parcialment, tots els anys, una vegada que cada membre haja complit el termini de dos anys establit per a ocupar el càrrec. La renovació es realitzarà alternativament, i deixaran el càrrec segons l’ordre següent:

1r) Coordinació de comissions sectorials, coordinació del butlletí informatiu, coordinació de mitjans de comunicació, coordinació de l’activitat institucional i coordinació d’educació ambiental.

2n) Presidencia, secretaria, tresoreria i coordinació de grups comarcals.

Produïda la renovació parcial, en la primera reunió que realitze la Comissió Permanent podrà redistribuir entre els seus vocals totes les funcions excepte la de presidència.

Durant el termini de duració del seu càrrec, en el cas que es produïsca un abandó manifest o irresponsabilitat en l’exercici de les seues funcions, les persones responsables de la coordinació dels grups comarcals i de les comissions sectorials podran ser cessats o substituïts pel mateix procediment utilitzat per a la seua designació.

ARTICLE QUARANTA-UN. INCOMPATIBILITATS.

No podran ocupar cap càrrec en l’associació:

a) Els socis que ocupen càrrecs de responsabilitat en l’Administració pública o en empreses públiques o privades, quan desenrotllen per a aqueixes entitats activitats concurrents amb els fins de l’associació.

b) Els socis que ocupen càrrecs de responsabilitat en organitzacions sindicals o partits polítics, o estiguen inclosos en llistes electorals (en períodes electorals) o resulten elegits per a càrrecs de representació política.

ARTICLE CUARENTA DOS. CARÀCTER DELS CÀRRECS
Tots els càrrecs de responsabilidad en l’associació tenen caràcter voluntari i no remunerat.

CAPÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE QUARANTA-TRES. INGRESSOS

Les fonts de finançament de l’associació seran:

a) Les quotes periòdiques, ordinàries i extraordinàries abonades pels socis.

b) Els ingressos obtinguts per la realització de treballs especialitzats, estudis, col·laboració amb altres entitats i venda de publicacions.

c) Les donacions i subvencions rebudes per a ser aplicades als fins de l’associació.

El patrimoni inicial de la associació al moment de la seua constitució és de zero euros.

ARTICLE QUARANTA-QUATRE. LES QUOTES DELS SOCIS

Les quotes dels socis seran la font principal de finançament d’associació. El seu import mínim serà establit per la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent podrà eximir els socis de l’obligació de contribuir econòmicament al sosteniment de l’associació, quan concórreguen circumstàncies laborals o patrimonials que ho justifiquen.

ARTICLE QUARANTA-CINC. TANCAMENT DE L’EXERCICI

Anualment i amb referència al dia trenta-un del mes desembre, quedarà tancat l’exercici econòmic de l’associació.

ARTICLE QUARANTA-SIS. DOCUMENTACIÓ I COMPTABILITAT DE L’ASSOCIACIÓ

L’associació portarà una comptabilitat única per a tota la seua activitat, en la que s’integraren els estats comptables dels grups comarcals.

La comptabilitat de l’associació es portarà de forma ordenada i adequada la seua activitat, amb l’ús de tècniques economicofinanceres homologables i auditables per qualsevol classe d’organisme públic o privat.

L’associació degudament enquadernats, foliats i legalitzats portarà els següents llibres:
a) Llibre de Comptes Anuals i Pressupostos.

b) Llibre Diari.

c) Llibre Registre de Socis.

d) Llibre o llibres d’actes de l’Assemblea General, de la Mesa de País i del la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent presentarà a l’Assemblea General Ordinària, en el termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social, els comptes anuals i el pressupost de l’exercici següent. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior. Els comptes anuals hauran de redactar-se amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni de l’associació.

ARTICLE QUARANTA-SET. ÚS DE FONS

Tots els recursos obtinguts per l’associació seran administrats per la Comissió Permanent per mitjà del Tresorer.

Els grups comarcals i la comissions sectorials donaran compte a la Comissió Permanent de tots els ingressos que obtinguen per a l’associació, i de l’ocupació que realitzen dels fons que els siguen assignats per a la realització de les seues activitats.

Tots els compromisos de despesa contraanats i satisfets pels grups comarcals i les comissions sectorials, seran acreditats per mitjà de la presentació dels corresponents justificants.

Durant l’últim trimestre de cada exercici, els grups comarcals i les comissions sectorials presentaran davant de la Comissió Permanent un pressupost per al finançament de les seues activitats, que orientarà l’elaboració del pressupost anual de l’associació.

ARTICLE QUARANTA-HUIT. SOLIDARITAT

Almenys el 1% del pressupost anual de l’associació es destinarà, com a mínim, a programes de solidaritat amb el Tercer Món o sectors marginals.

CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

ARTICLE QUARANTA-NOU. DISSOLUCIÓ

L’associació quedarà dissolta i entrarà en període de liquidació, quan així ho decidisquen en Assemblea General la dues terceres parts dels socis presents.
L’Assemblea General en la que s’acorde la dissolució aprovarà l’últim balanç de liquidació, i l’entrega, si és procedent, del romanent a una entitat legalment constituïda, amb domicili al País Valencià els fins de la qual coincidisquen amb els de l’associació dissolta, o si no n’hi ha a obres socials, a excepció de la finca rustica sita al municipi d’Almenara amb la següent descripció:

-  finca rústica cereals,
-  situació: partida Estanys,
-  superfície terreyn- 16 as, 62 cs,
-  fites nord: Estany, sud: Francisco Ferrer, Est: Estany, Oest: Rosa Aunes,
- inscrita al Registre de la propietat nº 2 de Nules al Volum 342, Llibre 26, foli 5, la qual passarà a propietat del EXCIM. AJUNTAMENT D’ALMENARA amb la condició de que es respecte la finalitat per la qual va ser adquirida, de protecció del medi ambient i amb la prohibició expresa d’edificar, construir, transformar, modificar o alterar de qualsevol mena la seua naturaleza de zona humida en cas contrari revertirà la propietat a una Entitat legalmente constituída amb domicili al País Valencià els fins de la qual coincidiquen amb els de l’Associació disolta.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. CONSTITUCIÓ DE GRUPS COMARCALS, COMISSIONS SECTORIALS I NOMENAMENT DE COORDINADORS

En el termini de dos mesos a comptar des de l’aprovació dels presents Estatuts, els grups comarcals i les comissions sectorials formalitzaren un document en què deixaren constància de la seua existència o nova constitució, de les dades exigides pels presents Estatuts i de la designació dels coordinadors comarcals o sectorials i els seus substituts.

El document formalitzat serà entregat a la Comissió Permanent perquè en prengueu coneixement, i als efectes de la convocatòria i constitució de la Mesa de País.

SEGONA. MANUAL DE PROCEDIMENTS

S’encarrega a la Comissió Permanent l’elaboració, en un termini màxim de sis mesos, d’un mètode de treball per a l’associació amb instruccions i formularis, que serà sotmés a la Mesa de País per a la seua aprovació.

TERCERA. CENSOS

S’encarrega a la Comissió Permanent l’elaboració, en un termini màxim de sis mesos, d’un cens actualitzat de socis, i de socis actius en grups comarcals i comissions sectorials.

QUARTA. NORMES PER A LA RENOVACIÓ DE LA PRIMERA COMISSIÓ PERMANENT

Amb caràcter excepcional i per a aquesta única vegada, el termini de duració en el càrrec de les persones que ocuparan la presidència, la secretaria, la tresoreria i la coordinació de grups comarcals de la primera Comissió Permanent serà de tres anys.

CERTIFICACIÓ:

Per a fer constar que els presents estatuts són modificació dels que foren visats per la Resolució de la Secretaria General de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de data 26 de juny de 2001, i que tals modificacions han estat aprobades per acord de l’Asamblea General Extraordinaria de data 14 de febrer del 2004.

En València a 10 de març del 2004.

El Secretari
Ignacio Guillen Paredes

Vist-i-plau
La Presidenta

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?